Resultaten voor cao


    
cao

Vakbonden, Collectieve Arbeidsovereenkomst, CAO Loonwijzer.be Loonwijzer.be.
Een definitie van het begrip ontbreekt. Niettemin, menige cao, zowel op sectoraal als op bedrijfsniveau voorziet in arbeidsrustbepalingen waarvan de strekking is dat arbeidsrust zal worden gehandhaafd voor de duur van de CAO of procedures voor het beslechten van conflicten of stakingsaankondigingen volgens dewelke stakingen uitsluitend zijn toegestaan als alle verzoeningspogingen tot niets hebben geleid en de staking formeel is aangezegd bij de voorzitter van het paritaire comité of bij de werkgever.
Collectieve arbeidsovereenkomsten publicaties TRAXIO.
Editie 2013-2014: CAO PC 112. Editie 2017-2018: CAO PC 112. Editie 2019-2020: CAO PC 112. Bundel van collectieve arbeidsovereenkomsten PSC 149.02. Editie 2013-2014: CAO PSC 149.02. Editie 2013-2016: CAO PSC 149.02. Editie 2017-2018: CAO PSC 149.02. Editie 2019-2020: CAO PSC 149.02.
Collectieve arbeidsovereenkomst Wikipedia.
Indien de werkgever of de werkgeversorganisatie waarvan hij of zij lid is partij is bij een cao, maar de werknemer niet, is de cao toch van toepassing. Op verzoek van bij een cao betrokken partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen" verbindend" verklaren avv algemeen verbindend verklaring.
Cao'en' / cao's.'
Wat is het meervoud van cao collectieve arbeidsovereenkomst? Is het cao'en' omdat het over arbeidsovereenkomsten gaat, of is het cao's?' Correct is: cao's.' Losse letters, symbolen en initiaalwoorden krijgen een meervoud op s: a's, C4's, cd's' compact discs, KB's' Koninklijke Besluiten, nv's' naamloze vennootschappen, pc's' personal computers enzovoort.
CAO of collectieve arbeidsovereenkomst Vlaams ABVV Socialistische vakbond in Vlaanderen Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV.
Een beroemde cao: cao nr 5. Wat is een cao? Een collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen één of meer representatieve vakbonden en één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties. Vakbonden hebben in België geen rechtspersoonlijkheid, daarom is de representativiteit ingevoerd.
CAO: collectieve arbeidsovereenkomst opstellen en bepalen Acerta.
Naast het zelf opstellen van een cao is het ook mogelijk om toe te treden tot een bestaande cao, mits instemming van alle partijen. Om dit te doen stel je een toetredingsakte op die je neerlegt op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.
CAO HLN.
Directie en vakbonden bpost akkoord over cao voor komende twee jaar. Economie De directie en de vakbonden bij bpost hebben een voorstel tot cao voor de komende twee jaar onderhandeld. Dat hebben beide partijen deze voormiddag. Vakbonden en directie bpost bereiken concreet" voorakkoord."
Collectieve arbeidsovereenkomsten CAO's' Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
In het tabblad documentatie" tools en goede praktijken" hier bovenaan, kan u tevens een model voor een sectorale cao DOCX, 20.07 KB en een model voor een ondernemings-cao DOCX, 21.71 KB vinden die kunnen helpen bij het opstellen van een cao die voldoet aan de geldigheidsvereisten.
Collectieve Arbeidsovereenkomst of CAO Liantis.
Afspraken in een cao gaan bijvoorbeeld over werktijden, beloning de loonschalen, ontslagregelingen, vakantiedagen, betaling van overwerk, pensioenregelingen, scholing. Cao-afspraken hebben meestal een minimumkarakter: als werkgever mag je wel méér doen voor je medewerkers dan in de cao staat, maar niet minder.
CAO WikiWoordenboek.
afkorting de afkorting voor Chief Analitics Officer, een senior manager verantwoordelijk voor de data-analyse in een organisatie. initiaalwoord, afkorting de afkorting voor Collectieve Arbeidsovereenkomst, met hoofdletters meestal duidend op een cao voor een specifieke doelgroep. afkorting de afkorting voor Cramers Autobus Onderneming, een voormalige vervoerder uit Grevenbicht.
CAO's' Sociaal Fonds 323.
Cao van 17 december 2019 tweede pijler wijziging. Cao tot wijzing van de cao van 25 juni 2014 betreffende het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323 portability. 2004-06-03 ARBEIDSDUUR DUREE DU TRAVAIL.pdf. Cao van 3 juni 2004 arbeidsduur.
Constructiv Collectieve arbeidsovereenkomsten CAO's.'
Ontdek deze CAO. De CAO Ongevallen" die aanleiding kunnen geven tot posttraumatische begeleiding" heeft als doel de aandacht te vestigen op de mogelijke psychologische gevolgen voor de rechtstreekse betrokkenen van een ernstig of dodelijk arbeidsongeval of een incident met een psychisch trauma.

Contacteer ons