Resultaten voor cao


    
cao

Vakbonden, Collectieve Arbeidsovereenkomst, CAO Loonwijzer.be Loonwijzer.be.
Niettemin, menige cao, zowel op sectoraal als op bedrijfsniveau voorziet in arbeidsrustbepalingen waarvan de strekking is dat arbeidsrust zal worden gehandhaafd voor de duur van de CAO of procedures voor het beslechten van conflicten of stakingsaankondigingen volgens dewelke stakingen uitsluitend zijn toegestaan als alle verzoeningspogingen tot niets hebben geleid en de staking formeel is aangezegd bij de voorzitter van het paritaire comité of bij de werkgever.
TRAXIO Collectieve Arbeidsovereenkomsten.
De collectieve arbeidsovereenkomst cao is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarbij individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld.
Collectieve arbeidsovereenkomst Wikipedia.
Indien de werkgever of de werkgeversorganisatie waarvan hij of zij lid is partij is bij een cao, maar de werknemer niet, is de cao toch van toepassing. Op verzoek van bij een cao betrokken partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen" verbindend" verklaren avv algemeen verbindend verklaring.
Cao'en' / cao's.'
Wat is het meervoud van cao collectieve arbeidsovereenkomst? Is het cao'en' omdat het over arbeidsovereenkomsten gaat, of is het cao's?' Correct is: cao's.' Losse letters, symbolen en initiaalwoorden krijgen een meervoud op s: a's, C4's, cd's' compact discs, KB's' Koninklijke Besluiten, nv's' naamloze vennootschappen, pc's' personal computers enzovoort.
CAO of collectieve arbeidsovereenkomst Vlaams ABVV Socialistische vakbond in Vlaanderen Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV.
Een beroemde cao: cao nr 5. Wat is een cao? Een collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen één of meer representatieve vakbonden en één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties. Vakbonden hebben in België geen rechtspersoonlijkheid, daarom is de representativiteit ingevoerd.
CAO: collectieve arbeidsovereenkomst opstellen en bepalen Acerta.
Alles in orde? Dan wordt je cao geregistreerd en gepubliceerd. Toetreding en opzegging van een cao. Naast het zelf opstellen van een cao is het ook mogelijk om toe te treden tot een bestaande cao, mits instemming van alle partijen.
CAO HLN.
Economie De achterban van de socialistische overheidsvakbond ACOD heeft de voorstellen van de directie van bpost een onvoldoende gegeven. Directie en vakbonden bpost akkoord over cao voor komende twee jaar. Economie De directie en de vakbonden bij bpost hebben een voorstel tot cao voor de komende twee jaar onderhandeld.
Collectieve arbeidsovereenkomsten CAO's' Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Wanneer een werkgever gebonden is door een cao dan zijn de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van toepassing op al zijn werknemers waarop de cao van toepassing is, ongeacht of zij al dan niet aangesloten zijn bij een ondertekenende vakbond.
Collectieve Arbeidsovereenkomst of CAO Liantis.
Wat is een cao? Cao staat voor c ollectieve a rbeids o vereenkomst. Een cao is een verzameling van afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden die geldt voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.
CAO WikiWoordenboek.
afkorting de afkorting voor Chief Analitics Officer, een senior manager verantwoordelijk voor de data-analyse in een organisatie. initiaalwoord, afkorting de afkorting voor Collectieve Arbeidsovereenkomst, met hoofdletters meestal duidend op een cao voor een specifieke doelgroep. afkorting de afkorting voor Cramers Autobus Onderneming, een voormalige vervoerder uit Grevenbicht.
CAO's' Sociaal Fonds 323.
2014 06 25 pensioenplan met annexen_nl_website.pdf. Cao van 25 juni 2014 2de pijler pensioen en solidariteitsreglement. Cao ter vervanging van de cao van 25 oktober 2011 betreffende het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323. 2004-06-03 ARBEIDSDUUR DUREE DU TRAVAIL.pdf.
Constructiv Collectieve arbeidsovereenkomsten CAO's.'
Ontdek deze CAO. De CAO Ongevallen" die aanleiding kunnen geven tot posttraumatische begeleiding" heeft als doel de aandacht te vestigen op de mogelijke psychologische gevolgen voor de rechtstreekse betrokkenen van een ernstig of dodelijk arbeidsongeval of een incident met een psychisch trauma.

Contacteer ons